परिकल्पना (Vision) :

पुस्तकालयको माध्यमद्धारा समुदायको समग्र विकासको लागि सक्षम, सचेत र सृजनशील समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।

To develop the capable, conscious, creative and equal community through this library.

ध्येय (Mission):

पुस्तकालयलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउदै समाजको चाहना अनुसार समग्र पक्षको उत्थानका लागि जीवन उपयोगी सूचना, ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने एउटा भरपर्दो थलोको रुपमा विकास गर्ने ।
To facilitate library with every infrastructure according to the will of society by spreading educational suggestion for life, knowledge and skill being a reliable source

लक्ष्य (Goal):

पुस्तकालयमा उपलब्ध सूचना, ज्ञान र स्रोतका अतिरिक्त उद्यमशीलताको अवसरहरु मार्फत समुदाएको विशेषतः महिला तथा युवा वर्गको समय सापेक्ष क्षमता अधिवृद्धि गरि समुदाएकोसमाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने ।

By providing information, knowledge and extra entrepreneurship opportunity specially for women and youths according to time state based on their capacity for developing social, economical, educational and cultural fields.

0
Library Section
0
Children Section
0
Women Section
0
Total

Our Book Sections

Children Section

Women Section

Library Section